Algemene VoorwaardenAlgemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedane aanbiedingen, de acceptatie daarvan evenals op alle overeenkomsten en de uitvoering daarvan.

Definitie


1.

Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die met Wijnhandel Cahors een overeenkomst aangaat of voornemens is dit te doen.
Onder leverancier wordt verstaan:                 


 Wijnhandel Cahors                                                       
 De Kolk 16A
 8255 PE Swifterbant

 0321-337969


Algemeen


2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten met Wijnhandel Cahors betreffende de verkoop, levering en betaling van alcoholische drank zoals wijn en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

3.

Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst.

4.

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover dat uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

5.

Alle rechten en aanspraken, zoals in de voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Wijnhandel Cahors worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Wijnhandel Cahors ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

6.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

7.

Wijnhandel Cahors behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.


Aanbiedingen en overeenkomsten


8.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

9.

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

10.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per mail is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres.

11.

Wijnhandel Cahors is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Wijnhandel Cahors dit zo spoedig mogelijk mee na ontvangst van de bestelling.

12.

Wijnhandel Cahors levert geen wijnproducten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Door deze producten te bestellen verklaart de koper dat hij ten minste de gestelde leeftijd heeft.


Prijzen


13.

De vermelde prijzen op de website van Wijnhandel Cahors zijn inclusief BTW en accijns, in Euro en exclusief verzendkosten.

14.

De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland, m.u.v. de waddeneilanden, bedragen € 5,50 per bestelling, ongeacht het aantal flessen. Voor bestellingen met verzending naar andere landen verzoeken wij u vóóraf te informeren naar de verzendkosten.

15.

Wijnhandel Cahors kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die duidelijk onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- en drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Betalingen


16.

Betaling kan geschieden via Ideal, creditcard, Paypal of door overmaking van het orderbedrag. Betaling dient te geschieden vóór levering. De levering zal niet eerder geschieden dan na betaling van het verschuldigde bedrag.

17.


In geval van betaling door overboeking per bank of giro dient betaling volledig binnen 14 dagen na orderdatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden.

18.

Het is niet mogelijk om betaling te verrekenen met vorderingen van koper op Wijnhandel Cahors.

19.

Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, maakt Wijnhandel Cahors in geval van niet tijdige betaling van een factuur aanspraak op vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand welke worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 35,00 (inclusief BTW).


Levering


20.

Bestellingen gedaan op de website geschieden alleen in Nederland. Voor leveringen naar andere landen dient koper contact op te nemen met Wijnhandel Cahors voor eventueel afwijkende leveringscondities en prijzen voor transport.

21.

Levering vindt, tenzij anders is overeengekomen, plaats op het door koper opgegeven leveringsadres.

22.

Wijnhandel Cahors streeft ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling af te leveren. Hiertoe is Wijnhandel Cahors echter niet verplicht.

23.

Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De extra verzendkosten voor levering in 2 gedeelten zijn voor rekening van Wijnhandel Cahors.


Garantie


24.

Wijnhandel Cahors garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van geleverde zaken.

25.

Onder de garantie vallen niet de gevolgen van verkeerd en ondeskundig gebruik en ondeugdelijke opslag van geleverde producten.

26.

De geleverde natuurproducten zullen mogelijke smaak- en kleurverschillen geven ten opzichte van eerdere leveringen. Afwijkingen in deze kunnen niet door leverancier worden uitgesloten.

27.

Indien de voorraad van een bepaald oogstjaar is uitverkocht, heeft Wijnhandel Cahors het recht, zonder toestemming van de koper, het product van het daarop volgende oogstjaar te leveren.


Aansprakelijkheid


28.

Reclames over ondeugdelijke levering dienen door de koper binnen 3 dagen na ontvangst van de producten schriftelijk – met behoorlijke omschrijving van reden – kenbaar gemaakt te worden aan Wijnhandel Cahors. Na het verstrijken van deze termijn wordt Wijnhandel Cahors geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat Wijnhandel Cahors er van uit dat de koper de producten en/of facturen als correct heeft geaccepteerd. De verzending geschiedt door DHL en bij grotere bestellingen door Wijnhandel Cahors zelf.

29.

Indien de geleverde wijn niet aan de verwachting van de koper voldoet, heeft de koper de keuze de desbetreffende wijn tegen retournering daarvan te vervangen door een andere wijn. Alleen gegronde klachten worden geaccepteerd indien maximaal 2 flessen van het product zijn geproefd. Op grond van de wet “Kopen op Afstand” heeft u het recht binnen 7 dagen na bezorging zonder opgaaf van redenen uw aankoop ongedaan te maken en ontvangt u het aankoopbedrag retour. De bestelling dient u, na overleg vooraf met Wijnhandel Cahors, te retourneren, onbeschadigd en in originele verpakking. De verzendkosten zijn in dat geval voor rekening van de koper.

30.

Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzending voor rekening koper komt.

31.

De aansprakelijkheid van Wijnhandel Cahors blijft te allen tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.

32.

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Wijnhandel Cahors in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Wijnhandel Cahors niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet en grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Wijnhandel Cahors. 

33.

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Wijnhandel Cahors in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dat door dit aan de koper schriftelijk mee te delen en dat zonder dat Wijnhandel Cahors gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

34.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Wijnhandel Cahors kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

35.

Alle rechtsvorderingen tegen Wijnhandel Cahors, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.


Eigendomsrecht


36.

Wijnhandel Cahors behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde producten tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Wijnhandel Cahors aan de koper geleverde producten.

37.

Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

38.

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijk te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter


39.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

40.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Lelystad.


41.  Wijnhandel Cahors is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder
       nummer  32162936
       Wijnhandel Cahors is aangesloten bij het Produktschap Wijn.